Δράσεις

ΔΡΑΣΗ 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Διάρκεια: 6 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 2: Επανεξέταση των υφιστάμενων εθνικών σχεδίων προσαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο και αξιολόγηση των σχετικών μέτρων που πήρε η Κύπρος για την προσαρμογή της στην αλλαγή του κλίματος (Διάρκεια: 6 μήνες)

 ΔΡΑΣΗ 3: Πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών και των αντιδράσεων που απαιτούνται στην αλλαγή του κλίματος Κύπρος (Διάρκεια: 9 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 4: Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων  για την εκπόνηση σχεδίου προσαρμογής για την Κύπρο (Διάρκεια: 9 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 5: Εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την προσαρμογή στην Κύπρο (Διάρκεια: 6 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 6: Δραστηριότητες Διάδοσης (Διάρκεια: 31 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 7: Διαχείριση και υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διάρκεια: 31 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 8: Δικτύωση με άλλα έργα (Διάρκεια: 31 μήνες)

ΔΡΑΣΗ  9: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του έργου (Διάρκεια: 31 μήνες)

ΔΡΑΣΗ 10: Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λέξη του έργου LIFE (Διάρκεια: 3 μήνες)