Δράση 10

Δράση 10: Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λέξη του έργου LIFE

Ένα λεπτομερές Σχέδιο επικοινωνίας του έργου LIFE μετά τη λήξη του έχει αναπτυχθεί όπου περιγράφονται το σύνολο των δράσεων που θα υλοποιηθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής προώθηση και διάχυση των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του έργου σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, έτσι ώστε η Κύπρος να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή στο μέλλον.

>Download the CYPADAPT After-LIFE Communication plan