Δράση 9

Δράση 9: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του έργου (Διάρκεια: 31 μήνες)

Η δράση αυτή στοχεύει στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου του έργου και των επιδόσεων και στο να προτείνει διορθωτικές δραστηριότητες όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι στόχοι του έργου. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου.