Δράση 8

ΔΡΑΣΗ 8: Δικτύωση με άλλα έργα (Διάρκεια: 31 μήνες)

Το έργο υλοποιεί ένα σύνολο μέτρων για δραστηριότητες δικτύωσης με άλλα έργα που διεξάγουν έρευνα για θέματα της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής. Αυτές οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και / ή τη συμμετοχή σε πλατφόρμες πληροφοριών που σχετίζονται με τους στόχους του έργου. Αυτές οι δραστηριότητες δικτύωσης θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με στόχο την προώθηση της αναπαραγωγής του έργου σε παρόμοιο πλαίσιο.