Δράση 7

ΔΡΑΣΗ 7: Διαχείριση και υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διάρκεια: 31 μήνες)
Η Δράση 7 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συνολική διαχείριση του έργου και την αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • Διαχείριση του σχεδίου και συντονισμός
  • Οργάνωση των συναντήσεων εργασίας του έργου
  • Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Εξωτερικός ορκωτός έλεγχος