Δράση 5

ΔΡΑΣΗ 5: Εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την προσαρμογή στην Κύπρο (Διάρκεια: 6 μήνες)

Διάρκεια: 01/10/2013 – 20/09/2014

Υλοποίηση: Ολοκληρώθηκε

Η Δράση 5 αποτελείται από δύο δραστηριότητες:


Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή

Στα πλαίσια της Δράσης 5 του CYPADAPT αναπτύχθηκε το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή (λήψη). Στο Σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται τα μέτρα προσαρμογής που προκρίθηκαν από τη διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και γίνονται προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους σε διάφορες τομεακές πολιτικές, στρατηγικές, σχέδια και νομοθετικά κείμενα.

Το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής αποτελεί το πλαίσιο δράσης για την κατάλληλη προετοιμασία και αποτελεσματική θωράκιση της Κύπρου από τις εκάστοτε μεταβολές του κλίματος και των αρνητικών συνεπειών τους και έχει πενταετή διάρκεια (Οκτώβριος 2014-Σεπτέμβριος 2019).  Το εν λόγω Σχέδιο, περιλαμβάνει πάνω από 250 μέτρα, δράσεις, πρακτικές και μηχανισμούς που απαιτούνται για την επιτυχή προσαρμογή κάθε ενός από τους έντεκα σημαντικούς τομείς πολιτικής της Κύπρου που έχουν μελετηθεί:

Για κάθε ένα τομέα,  ετοιμάστηκαν Προσχέδια Μέτρων Προσαρμογής, όπου  προτάθηκαν μια σειρά επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων και δράσεων, τα οποία είχαν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης (Δράση 4), προτού τεθούν σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου. Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, επιλέγηκε το Βιώσιμο Σενάριο Προσαρμογής, σύμφωνα με το οποίο έχει αποδοθεί ίση βαρύτητα στα τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, αποδόθηκε διαφορετική βαρύτητα στις ομάδες των αξιολογητών (αρμόδια/ σχετικά κυβερνητικά τμήματα, αρχές ς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία και ενώσεις πολιτών).

Η διαδικασία της διαβούλευσης έγινε σε δύο φάσεις:

α) Μεταξύ 12 Φεβρουαρίου – 10 Ιουνίου, 2014: Αξιολόγηση των τομεακών Προσχεδίων Μέτρων Προσαρμογής και ιεράρχηση των αντιστοίχων μέτρων, από ειδικούς και εμπλεκόμενους φορείς κατά θεματική ενότητα, μέσω ερωτηματολογίων και συναντήσεων, και επακόλουθης πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα προσχέδια ήταν επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

β) Μεταξύ 10 Ιουνίου – 10 Σεπτεμβρίου, 2014:  Τα αναθεωρημένα Προσχέδια Μέτρων Προσαρμογής, που προέκυψαν από την πρώτη φάση, ενοποιήθηκαν και τέθηκαν σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. Συγκεκριμένα, έγινε δημόσιος διάλογος στις 9 Ιουλίου, 2014 και ανάρτηση του Προσχεδίου Προσαρμογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος από τον Ιούνιο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 2014. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο διάλογο και να εκφράσουν τις απόψεις/εισηγήσεις τους.

Οι απόψεις/εισηγήσεις αφού αξιολογήθηκαν από την ομάδα έργου,  ενσωματώθηκαν στο κείμενο για να διαμορφώσουν το τελικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου, το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου και πλέον αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Κατεβάστε το Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου (λήψη)

 

 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου Προσαρμογής της Κύπρου

Η πρόταση για το Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου, βασίζεται στην αντίληψη ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και ότι είναι ακόμα αβέβαιο ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πότε θα λάβουν χώρα. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό παράλληλα με την υλοποίηση της Στρατηγικής να γίνεται τακτική επαναξιολόγηση της ευπάθειας και των μέτρων προσαρμογής και αναπροσαρμογή του Σχεδίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου μια Στρατηγική παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου Προσαρμογής της Κύπρου (λήψη).

Η ευπάθεια και το επίπεδο προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή θα επαναξιολογείται περιοδικά από ειδικά συγκροτημένη Ομάδα Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων η οποία θα λειτουργεί κάτω από τη δικαιοδοσία του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατάρτιση τεσσάρων περιοδικών Εκθέσεων όπου θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της προσαρμογής σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου Προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή.