Δράση 4

ΔΡΑΣΗ 4: Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων  για την εκπόνηση σχεδίου προσαρμογής για την Κύπρο (Διάρκεια: 9 μήνες)

Διάρκεια: 01/01/2013 – 31/09/2013

Υλοποίηση: Ολοκληρώθηκε

Η Δράση 4 αποτελείται από πέντε (5) δραστηριότητες:


Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα εργαλεία Πολυ-κριτηριακής Ανάλυσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Κατά την υλοποίηση της Δραστηριότητας 4(α) «Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την εξέλιξη των εργαλείων Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής”, εκπονήθηκε μία έκθεση η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, καθώς και με επιλεγμένες εφαρμογές MCA σε στρατηγικές προσαρμογής (Παραδοτέο 4.1, αγγλικά).

 

Εργαλείο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για την ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Κατά τη Δραστηριότητα 4(β) του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα εργαλείο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης  (εργαλείο CYPADAPT) για την ιεράρχηση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Απώτερος στόχος της δράσης αυτής ήταν ο προσδιορισμός των μέτρων προσαρμογής με την υψηλότερη βαθμολογία και η ενσωμάτωσή τους στο Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή (Δράση 5).

 

Το εργαλείο CYPADAPT επεξεργάζεται τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων για τα προτεινόμενα μέτρα και παράγει εναλλακτικά σενάρια προσαρμογής, ανάλογα με το ύψος της ευπάθειας του συστήματος στην κλιματική αλλαγή, τη βαρύτητα που αποδίδεται στα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τη βαρύτητα που αποδίδεται στις διαφορετικές ομάδες των αξιολογητών (αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, σχετικά κυβερνητικά τμήματα, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ, σωματεία και ενώσεις πολιτών).

Επίσης, το εργαλείο CYPADAPT παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για το κάθε μέτρο προσαρμογής (π.χ. αριθμός ατόμων που αξιολόγησαν το μέτρο, σύνθεση των αξιολογητών με βάση την ομάδα που ανήκουν, διασπορά των βαθμολογιών) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δείκτες ποιότητας των αποτελεσμάτων.

Τέλος, το εργαλείο CYPADAPT δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διεξάγει σε πραγματικό χρόνο ανάλυση ευαισθησίας για να εξετάσει την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στις τιμές των μεταβλητών (π.χ. τιμή βαρύτητας (α) κριτηρίων, (β) ομάδων αξιολογητών, (γ) επιπτώσεων) στην τελική ιεράρχηση των μέτρων.

Το εργαλείο είναι εύχρηστο δεδομένου ότι απαιτεί βασικές γνώσεις υπολογιστή για τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα είναι δυναμικό καθώς μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τα δεδομένα.

Λήψη του εργαλείου CYPADAPT για την πολυκριτηριακή αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής (excel)

Λήψη του εγχειρίδιου λειτουργίας(pdf) 

Δείτε το βίντεο παρουσίασης του εργαλείου CYPADAPT

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Για την παρουσίαση του εργαλείου CYPADAPT και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του καθώς και για την εκπαίδευση των μελλοντικών χειριστών του εργαλείου, διοργανώθηκε μια σειρά από σεμινάρια την περίοδο 17-21 Φεβρουαρίου 2014 στο τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου.