Δράση 3

ΔΡΑΣΗ 3: Πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών και των αντιδράσεων που απαιτούνται στην αλλαγή του κλίματος Κύπρος (Διάρκεια: 9 μήνες)

  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αξιολόγηση σχετικά με την τελευταία λέξη των μοντέλων προσομοίωσης του κλίματος με υπολογιστή.
  • Προβολή της αλλαγής του κλίματος στην Κύπρο με τη χρήση επιλεγμένων περιφερειακών κλιματικών μοντέλων
  • Αξιολόγηση των μελλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο