Δράση 2

ΔΡΑΣΗ 2: Επανεξέταση των υφιστάμενων εθνικών σχεδίων προσαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο και αξιολόγηση των σχετικών μέτρων που πήρε η Κύπρος για την προσαρμογή της στην αλλαγή του κλίματος (Διάρκεια: 6 μήνες)

  • Επανεξέταση και ανάλυση των στρατηγικών και πρακτικών προσαρμογής, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των σχεδίων προσαρμογής, σε εφαρμογή επί του παρόντος, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που αφορούν τη Μεσόγειο.
  • Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που να αποτελείται από τα μέτρα προσαρμογής που εφαρμόζονται σε όλον τον κόσμο.
  • Εκτίμηση παλαιότερων απαντήσεων για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Κύπρο.