Δράση 1

ΔΡΑΣΗ 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Διάρκεια: 6 μήνες)

  • Ανάλυση των παρατηρούμενων αλλαγών και αντιμετωπίσεων της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Αξιολόγηση επιπτώσεων, τρωτότητας και προσαρμογής για την περίπτωση της Κύπρου.
  • Εξέταση και ανάλυση των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.