Αρχική

Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο

LIFE10ENV/CY/000723

Τόπος υλοποίησης: Κύπρος
Διάρκεια: 31 μήνες (1 Σεπτεμβρίου 2011 – 31 Μαρτίου 2014)
Προϋπολογισμός Έργου: 1.358.847,00 € (50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Το πρόγραμμα CYPADAPT, ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2011 και είχε διάρκεια 31 μήνες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, ενώ συμμετείχαν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον.

 

Ο κύριος στόχος του CYPADAPT ήταν να ενισχυθεί και να αυξηθεί η προσαρμοστική ικανότητα της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είχαν τεθεί οι εξής επιμέρους στόχοι:

  • Αποτύπωση της γνώσης σχετικά με τις υφιστάμενες κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους
  • Περιγραφή των μελλοντικών αλλαγών που αναμένονται για τον 21ο αιώνα
  • Χαρακτηρισμός της ικανότητας για προσαρμογή με βάση τα σημερινά κλιματικά δεδομένα
  • Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων λόγω της αλλαγής του κλίματος στο μέλλον
  • Αξιολόγηση της ευπάθειας των διαφορετικών συστημάτων, τομέων και κοινωνικών συνόλων στην κλιματική αλλαγή
  • Ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η μελέτη των επιπτώσεων, της ευπάθειας και της ικανότητας προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή λαμβάνει υπόψη τους βασικούς τομείς πολιτικής στην Κύπρο, που επηρεάζονται ή αναμένεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Οι τομείς αυτοί παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

Το πρόγραμμα δομήθηκε πάνω στις ακόλουθες 6 Δράσεις.